Klauzule Informacyjne

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z  późn. zm.), wszystkich rodziców oraz dzieci, których dane przetwarzamy, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 442 w Warszawie.

Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: p442@edu.um.warszawa.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 442
ul. św. J. Odrowąża 23 03-310 Warszawa

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dzieci w  celach związanych z: realizacją procesu edukacji, procesów opiekuńczo – wychowawczych, dokumentacją przebiegu nauczania,  realizacją nałożonych na Administratora obowiązków informacyjnych, statystycznych jak również archiwizacyjnych, których  zakres danych  określony jest  m.in. w:

 • Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ,
 • Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
 • Ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
 • powszechnie obowiązujących przepisach prawa,

co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c lub lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g lub h RODO, gdy jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawego ciążącego na Administratorze, wynikającego z przepisów prawa lub leży w interesie publicznym związanym z prawidłową organizacją pracy w placówkach oświatowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dzieci w innych celach i zakresie szerszym niż określony w ww. przepisach prawa wymaga Pani/Pana oddzielnie wyrażonej zgody na ich przetwarzanie.

W związku z prowadzonym monitoringiem na terenie siedziby Przedszkola nr 442 w Warszawie lub jej otoczenia Pani/Pana wizerunek i wizerunek dzieci przetwarzany jest przez administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników lub ochrony mienia w siedzibie placówki i w otaczającym ją terenie zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020.1320).

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające) np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi w zakresie obsługi finansowo-księgowej, usługi informatyczne, dostawcy systemów informatycznych, podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych,  usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej, firmy ubezpieczeniowe, podmioty prowadzące działalność pocztową.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

 • zgodnie z art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • zgodnie z art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • zgodnie z art. 18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • zgodnie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych na zasadach określonych w art. 17 RODO.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby

Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka w zakresie danych przewidzianych w przepisach prawa wymienionych w pkt. 3 jest obowiązkiem wynikającym z  tych przepisów.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana i  dziecka zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 1. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.